BIBLIOGRAFIA

Barclay W., Ewangelia według św. Łukasza, Warszawa 1986

Barclay W., Ewangelia według św. Jana, Warszawa 1986, t.I

Baltasar H., Ubóstwo Chrystusa, Communio 6 (1986) nr 5 (35), ss. 14-16

Bosowski H., Napomnienia do pracy fizycznej i ich motywacja w nauczaniu św. Pawła,w: Studiaz biblistyki,Warszawa 1990,t. IV, ss. 295-304

Bottero J., Naissance de Dieu, Paris 1986

Brown C., Ptochos, The New International of New Testament Theology, Michigan 1959, t.II, ss.825-828

Calvocoressi P., Rut, w:Kto jest kim w Biblii, Łódż 1992, ss. 265-267

Czajkowski M., Posługiwanie tej potrzebie społecznnej. Diakonia w Nowym Testamencie, Znak53 (1991) nr 3, ss. 41-49

Czajkowski M., Społeczny wymiar roku jubieluszowego, Studia Theologica Varsoviensia 26(1988) vol. 1, ss. 256-261

Czajkowski M., Ubóstwo,w: Katolicyzm A - Z, Poznań 1989, ss. 389-384

Czerski J., Miłosierdzie w ewangelii św. Mateusza, Opole 1986

Dąbrowski E., Dzieje apostolskie, w: Pismo Święte Nowego Testamentu, Poznań 1961, t. V

Drozd J., BŁogosławieństwa ewangelijne, Katowice, 1990

Esser H., Ptochos, The New International Dictionary of New Testament Teology, Devon 1975,t.II, ss. 821-826

Ehrlich E., Kobieta, w: Katolicyzm A - Z, Poznań 1989, ss. 209-210

Filipiak M.,Ochrona prawna najbiedniejszych w prawodawstwie społecznym Pięciksięgu, w:Scrutamini Scripturas. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu ks. prof. Stanisława Łacha,Kraków 1980, ss. 73-83

Filipiak M., Problematyka społeczna w Biblii, Warszawa 1985

Francou F., Wybór na rzecz ubogich a powszechność zbawienia, Communio 6 (1986) nr 5 (35),ss. 73-85

Gnilka J., Das Matheus - Ewangelium, Herders Theologischer Kommentater Zum NeumTestament, Freiburg 1986, t. I

Góralczyk P., Ubóstwo duchowe a ubóstwo materialne, Communio 6 (1986) nr 5 (35), ss. 48-57

Gryglewicz F., Wstęp do Nowego Testamentu, Poznań - Warszawa 1969

Grzybek S., Kto jest moim bliżnim, Ruch Biblijny i Liturgiczny 17 (1964) 311-315

Grzybek S., Poglądy św. Pawła na pracę fizyczną, Ruch Biblijny i Liturgiczny 5 (1952) 391-399

Grzybek S., Rok jubieluszowy w Piśmie Świętym, Ruch Biblijny i Liturgiczny 27 (1974) 109-121

Gundlach G., Almosen, Lexikon für Theologie und Kirhe, Freiburg 1986, t.I, ss. 359-362

Hanelt T., Pojęcie bliżniego w starestamentalnym przykazaniu miłości, Ruch Biblijny iLiturgiczny 30 (1977) 238-244

Homerski J., Ewangelia św. Mateusza, w: Pismo Święte Nowego Testamentu, Poznań -Warszawa 1979, t. III

Homerski J., Nechemiasz - świecki reformator regijny, Roczniki Teologiczno Kanoniczne 36(1981) 17-78

Jankowski A., Królestwo Boże w przypowieściach, Niepokalanów 1992

Jan Paweł II, Encyklika Centesimus Annus. W setną rocznicę encykliki "Rerum Novarum",Watykan 1991

Jan Paweł II, Encylkia Sollicitudo Rei Socialis. Z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia"Populorum Progresio", Watykan 1987

Jan Paweł II, Encyklika Veritatis Splendor. O niektórych podstawowych problemach nauczaniamoralnego Kościoła, Watykan 1994

Jaruzelska J., Własność w prawie biblijnym, Warszawa 1992

Jelonek T., Orędzie Starego Testamentu, Kraków 1991, t.I

Jeni E., nb II elen sein, w: Theologisches Handwörterbuch zum Alter Testament, München 1976,ss. 341-345

Jóźwiak F., Dzieje Apostolskie, w:Wstęp do Nowego Testamentu, Poznań - Warszawa 1969, ss.301-332

Krucina J., Myśl społeczna Kościoła, Wrocław 1993

Kopaliński W., Słownik Wyrazów obcojęzycznych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1990

Kowalski J., Zaangażowanie na rzecz ubogich, w: Zaangażowanie chrześcijan z życiuspołecznym, Opole 1994, s. 186-199

Kudasiewicz J., Kazanie na Górze (Mt 5,3). Problematyka literacka i teologiczna, Znak 27 (1975)567-583

Langkammer H., Etyka Nowego Testamentu, Wrocław 1985

Łach J., Błogosławieni ubodzy w duchu (Mt 5,3), Communio 5 (1986) nr5 (35), ss. 40-47

Łach J., Rola gminy Jerozolimskiej w pierwotnym Kościele, w:Scrutamini Scripturas. Księgapamiątkowa z okazji jubieluszu ks. prof. Stanisława Łacha, Kraków 1989, ss. 30-86

Łach S., Nauka o wskazaniach etycznych w Psałterzu, w: Biblia księga życia Ludu Bożego,Lublin 1980, ss. 195-245

Łach S., Obraz człowieka sprawiedliwego w Psałterzu, w: Biblia księga życia Ludu Bożego,Lublin 1980, ss. 43-53

Majka J., Katolicka Nauka Społeczna, Rzym 1987

Mroczkowski J., Biblijne podstawy praw człowieka, Studia Płockie

19 -20 (1991 -1992) 49-67

Mroczkowski J., Biblijno - teologiczna ocena praw człowieka, w: Korupcja, Opole 1992, ss. 117-139

Mroczkowski J., Prawa człowieka w Starym Testamencie, Studia Płockie 16 - 17 (1988-1989)43-47

Olejnik S., W odpowiedzi na dar i powołanie Boże - zarys teologii moralnej, Warszawa 1979

Paściak I., Izajasz wieszczem Chrystusa, Katowice 1987

Pazera W., Problem sprawiedliwości społecznej w nauczaniu proroka Amosa, CzęstochowskieStudia Teologiczne 19 - 20 (1991 -1992) 47-57

Rad G., Teologia Starego Testamentu, Warszawa 1986

Rekalde R. L., Błogosławieństwa - Ewangelia i program życia, Communio 6 (1986) nr 5 (35),ss. 17-39

Roy L., Ubodzy, w: Słownik teologii biblijnej, Poznań 1990, ss. 998-1002

Sandevoir P.,Wdowy , w: Słownik teologii biblijnej, Poznań 1990, ss. 1024-1025

Schelke K. H., Teologia Nowego Testamentu. Etos, Kraków 1987, t.III

Schmid J., Armut, Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg 1986, t.I, ss. 878-881

Sicari A., Objawienie rad ewangelijnych, Communio 5 (1985) nr 6 (30), ss. 9-28

Sieg F., Listy do siedmiu Kościołów, Warszawa 1983

Skorowski H., Godność osoby jako podstawa chrześcijańskiej koncepcji praw człowieka,Collectanea Theologica, 62 (1992) f. 1, ss. 71-80

Smerka W., Myśl teologiczna i społeczna św. Pawła w liście do Filemona, Ruch Biblijny iLiturgiczny 6 (1953) 4-24

Stachowiak L., Jak rozumieć Pismo Święte. Potop biblijny, Lublin 1988

Stachowiak L., Osiem błogosławieńsw na tle pojęć etycznych mieszkańców Palestyny w epoceChrystusa, Roczniki Teologiczno - Kanoniczne 23 (1974) z. 1, ss. 49-59

Stachowiak L., Wstęp do Starego Testamentu, Poznań 1990

Thurian M., Maryja Matka Pana Figura Kościoła, Warszawa 1990

Turnik H., Księga Objawienia.Systematyczny wykład Apokalipsy św. Jana, Warszawa 1990

Wiener C., Jałmużna, w: Słownik teologii biblijnej, Poznań 1990, ss. 332-333

Witaszek G., Wspólnota izraelska w świetle społecznej krytyki proroka Amosa, Ruch Biblijnyi Liturgiczny 43 (1990) 105-110

Witek S., Teologia moralna a Pismo Święte, w: Biblia Księga życia Ludu Bożego, Lublin 1980,ss. 181-191

Wypych S., Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych. Pięcioksiąg, Warszawa 1987, t.I

Vanhoye A., Destination uniwerselle des biens de la terre selon la Bible,w: Une tērre pour tousles Homnes, Paris 1992, ss.9-15

Zawiszewski E., Problemy społeczne w nauczaniu proroka Izajasza na tle prawodawstwamojżeszowego i współczesnej epoki, Studia Pelplińskie 1 (1969) 121-142

Zawiszewski E., Problemy społeczne w nauczaniu proroków, Studia Pelplińskie 6 (1975) 69-88

Zawiszewski E., Zagadnienia społeczne w pradodawstwie Starego Testamentu, Ruch Biblijnyi Liturgiczny 20 (1968) 139-146