Miłość Boża

15 VI 2000 Jan Paweł II spotkał się z bezdomnymi. Powiedział wtedy do nich: "Chciałbym podejść do każdego z was i powiedzieć: nie czuj się osamotniony, gdyż Bóg Cię kocha" (L`Osservatore Romano, nr 9(226) 2000, s.34).

Każdy bezdomny mógłby powiedzieć, że Bóg Go właśnie NIE kocha! Czy Papież nie przesadził?I ty możesz powiedzieć: Na czym polega miłość Boga do ludzi, skoro dzieci w Afryce i w Indiach umierają z głodu? Dlaczego Bóg spokojnie patrzy sobie na zło, choroby, cierpienie, zwłaszcza niewinnych ludzi. Czy Bóg mnie kocha? Tak często doświadczałem zła, bezsensu życia, porażek idt.

Aby zrozumieć zamiary Boga, trzeba poznać Boży plan Zbawienia. Trzeba też poznać najważniejszą prawdę, która objawił nam sam Bóg:

1. Bóg jest miłością (1 J 4, 8).

Bóg stworzył świat z miłości. Zechciał podzielić się szczęściem z innymi.

Najprawdopodobniej najpierw stworzył aniołów czyste duchy. Na postawie wypowiedzi św. Jakuba (Jk 2, 19) można domyśleć się, że nie od razu aniołowie mogli widzieć Boga. Zostali poddani jakiejś próbie. Niektórzy aniołowie zbuntowali się przeciwko Panu Bogu, odeszli od Niego na zawsze oni to muszą w dalszym ciągu wierzyć w Boga, bo nigdy Go nie widzieli!!!

Bóg stworzył świat i przyrodę. Pismo św. nie opisuje jak świat powstał i nie kłóci się z teorią ewolucji. Pierwsza księga Biblii - księga Rodzaju odpowiada na pytanie dlaczego Bóg stworzył świat, jakie były zamiary Boga. Wystarczy przeprowadzić szczegółową analizę opisu stworzenia świata w Rdz 1, 1 - 2, 4., aby przekonać się, że mamy tu do czynienia z utworem literackim.

Struktura tego dzieła jest uporządkowana.


Przeanalizuj biblijny opis stworzenia świata z Rdz 1, 1-2.4.

Opis stworzenia świata

Dzień 1. światłość
Dzień 2. wody podniebne i nadniebne
Dzień 3. ziemia
Dzień 4. ciała świecące
Dzień 5. ptaki i ryby
Dzień 6. człowiek i zwierzęta
Dzień 7. odpoczynek Boga

Proszę zauważyć, że pierwszy dzień łączy się logicznie z czwartym, drugi z piątym a trzeci z szóstym.

Ponadto pomiędzy poszczególnymi dniami pojawia się refren! Np. I tak upłynął wieczór i poranek..., A widział Bóg, że były dobre.... Autor tego utworu musiał przemyśleć jego strukturę. Jest więc to dzieło literackie hymn na cześć Boga Stwórcy. Czytając Go nie dowiemy się na temat Wielkiego wybuchu i ewolucji, ale to, że Bóg stworzył świat w sposób mądry i zaplanowany (co ma pokazać uporządkowana struktura tego wiersza);Bóg jest dobry, bo Jego dzieło jest dobre!

Stworzył też człowieka, oczywiście z miłości. Zwłaszcza tzw. drugi opis stworzenia człowieka z Rdz 2, 4b 25 ukazuje dobroć Pana Boga. Podobnie jak poprzednio i tego opisu nie wolno odczytywać dosłownie. Bóg umieścił człowieka w ogrodzie. W czasach, gdy pisano to opowiadanie panował klimat półpustynny. Na posiadanie ogrodu mogli pozwolić sobie tylko najbogatsi trzeba było mieć niewolników, którzy by nawadniali ogród. Ogród jest tu więc symbolem hojności Boga. Miłość Pana Boga jest nadobfita i hojna!

Sytuację Adama i Ewy w ogrodzie rajskim można określić jednym słowem HARMONIA.

  • Harmonia panowała pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Człowiek czuł się chciany i kochany przez Boga. Adam i Ewa chodzili po ogrodzie nago. Można powiedzieć, że byli obleczeni w szatę Bożej Miłości.
  • Harmonia panowała w relacji pomiędzy mężczyzną i kobietą.
  • Harmonia panowała pomiędzy człowiekiem a przyrodą, czego wyrazem było odżywianie się tylko owocami i roślinami.

2.Niestety porządek w Raju został zburzony przez grzech pierwszego człowieka.

Adam zaczął bać się Boga (Rdz 3, 10). To tłumaczy dlaczego ludzie mają kłopoty z zauważeniem Bożej miłości, dlaczego nie czują się chciani i kochani przez Boga.

3.Gdy człowiek popsuł sobie życie i możliwość osiągnięcia wiecznego szczęścia Bóg nie przestał człowieka kochać.

Już w Raju zapowiedział ludziom, że ich wybawi min. z tej niemożności zauważania i doświadczania tego jak .Bóg jest nad obficie dobry (Potomek niewiasty pokona węża szatana - (Rdz 3, 15). Wybrał jednego człowieka Abrahama (Rdz 12), aby utworzyć Naród, który będzie doświadczał Jego szczególnej miłości i który przyjmie, zgodnie z obietnicą z Raju, Potomka niewiasty Zbawiciela świata. Na kartach Biblii zapisana jest historia wzajemnych relacji Boga do swego Narodu, historia Boga, który prześcigał się w okazywaniu miłości.

Niecodzienna historia opisana jest w księdze Wyjścia. Żydzi przebywali ok. 400 lat w niewoli w Egipcie. Mojżesz otrzymał od Boga polecenie wyprowadzenia Izraelitów. Faraon nie chciał ustąpić. Nie przekonały go plagi jakie z woli Bożej nawiedziły Egipt. Jahwe posunął się do ostateczności. Aby uratować swój Lud pozwolił, aby Anioł śmierci zabił pierworodne dzieci egipskie! Żydzi do dzisiejszego dnia w czasie uczty sederowej czyli paschalnej z wielkim szacunkiem wspominają, że uzyskali wolność za cenę śmierci niewinnych dzieci. To zachowanie Pana Boga można zrozumieć tylko biorąc pod uwagę mentalność ludzi tamtych czasów. Trudno to zrozumieć, ale uwierz, że Bóg nie zawaha się poświęcić dla ciebie niewinnego Syna, aby udowodnić ci, że ciebie kocha!

Posłuchaj, co Bóg mówił Izraelitom o swojej miłości:

"Ale teraz tak mówi Pan,
Stworzyciel twój, Jakubie,
i Twórca twój, o Izraelu:
Nie lękaj się, bo cię wykupiłem,
wezwałem cię po imieniu; tyś moim!
Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą,
i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie.
Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się,
i nie strawi cię płomień. Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg,
Święty Izraela, twój Zbawca.
Daję Egipt jako twój okup,
Kusz i Sabę w zamian za ciebie
Ponieważ drogi jesteś w moich oczach,
nabrałeś wartości i Ja cię miłuję,
przeto daję ludzi za ciebie
i narody za życie twoje."
(Iz 43,1-4).(Tu też poświęca nawet narody dla ratowania Izraelitów!).

Albo z Iz 49, 13 16:"Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio!
Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem!
Albowiem Pan pocieszył swój lud,
zlitował się nad jego biednymi.
Mówił Syjon: Pan mnie opuścił,
Pan o mnie zapomniał.
Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu,
ta, która kocha syna swego łona?
A nawet, gdyby ona zapomniała,
Ja nie zapomnę o tobie.
Oto wyryłem cię na obu dłoniach
twe mury są ustawicznie przede Mną."
Takimi słowami Jahwe starał się pocieszyć Izraelitów, którzy byli w niewoli babilońskiej.

Jahwe imał się różnych sposobów, aby udowodnić Izraelitom i każdemu z nas, jak bardzo nas kochaJeżeli zaś tego nie posłuchacie, będę potajemnie płakał nad waszą pychą. Będę płakał nieustannie i zamienią się w potoki łez moje oczy, bo trzoda Pańska idzie w niewolę (Jr 13, 17).

4. Jednak najpełniej Bóg okazał ludziom swą miłość dając nam Swojego Syna.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 16). Podobnie jak w Raju tak i tym razem miłość Boga okazywana ludziom była nadobfita, hojna.

Wyrażała się min. w uzdrowieniach chorych. Pan Jezus uzdrawiał wszystkich! Był rozrzutny. Tylko Ci, którzy tego nie chcieli nie byli dotykani Bożą miłością. Niektórzy spośród Żydów niestety nie chcieli dostrzec w działalności Pana Jezusa Bożej łaski. To o nich mówił Pan Jezus: Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza:
"Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie,
patrzeć będziecie, a nie zobaczycie.
Bo stwardniało serce tego ludu,
ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli,
żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli,
ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił."

26 lipca 2000 Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: Trzeba otworzyć oczy, by podziwiać Boga, który się ukrywa oraz Zbliżenie się Boga jest tajemnicze i potrzebne są niewinne oczy, aby je dostrzec, oraz uszy które są słuchać. (L`Osservatore Romano, nr 1 (229) 2001, s. 35). Bez tych duchowych oczu nie uda ci się dostrzec, że Bóg Cię kocha!

Całe życie Pana Jezusa było skierowane ku krzyżowi. Jezus Chrystus oddał swoje życie za wszystkich ludzi, co jest szczytem miłości okazanej ludziom (J 10, 11 18). Gdy Pan Jezus umierał to, jak naucza papież w encyklice o Duchu Świętym -Dominum et vivificanem, Duch Święty zstąpił na Jezusa i zamienił Jego cierpienie na odkupieńczą miłość (DV 40). Bowiem nie ma większej miłości, gdy ktoś odda swe życie za drugiego człowieka. Wagę śmierci Pana Jezusa, a więc ogrom Jego miłości, poznasz głębiej rozważając kolejne tematy Planu Zbawienia, zwłaszcza o grzechu i Zbawieniu.

5. Bóg posunął się jeszcze dalej, aby dotrzeć do Ciebie ze swoją miłością.

Wyjaśnił to Jan Paweł II podczas Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu w 1997 roku. Papież wtedy powiedział: " Jak wielką wartość ma w oczach Bożych człowiek, skoro sam Bóg karmi go swoim Ciałem! Jak wielką przestrzeń kryje w sobie ludzkie serce, skoro wypełnić je może tylko Bóg!" Oby Duch Święty dał ci te duchowe oczy, dzięki którym zauważysz ogrom miłości Boga do Ciebie w każdym przychodzeniu do Ciebie w Eucharystii!

Bóg kocha Ciebie

  • osobiście,
  • bezwarunkowo,
  • miłością nieskończoną,
  • Chce, aby nawiazać z Nim osobią więź, relację.

Bezdomność, cierpienie, ból nie świadczą o tym, że Bóg ciebie nie kocha.

Kolejne katechezy dadzą ci odpowiedź na pytania typuDlaczego? Doświadczysz Jego niesamowitej miłości dopiero wtedy, gdy będziesz miał owe oczy, które pozwalają dostrzec Niewidzialnego.

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, że nam - ludziom już XXI wieku żyje się dobrze, dzięki postępowi cywilizacyjnemu? A ten jest możliwy dzięki źródłom energii, którymi są węgiel i ropa naftowa. Setki milionów lat temu zginęło miliony dinozaurów z powodu katastrofy klimatycznej. Masz ciepłą wodę w mieszkaniu dzięki śmierci niewinnych zwierząt. Bóg i do tego dopuścił...z miłości do ciebie.

Proponuję Ci, abyś modlił się o oczy, które pozwolą Ci dostrzec działanie Boga w Twoim życiu. On, wielokrotnie w ciągu życia okazywał Ci miłość. Wszystkim ludziom okazuje Swą dobroć. Św. Paweł tak przekonuje nas o tej prawdzie: "Pozwolił On w dawnych czasach, że każdy naród chodził własnymi drogami, ale nie przestawał dawać o sobie świadectwa czyniąc dobrze. Zsyłał wam deszcz z nieba i urodzajne lata, karmił was i radością napełniał wasze serca"(Dz 14, 16 - 17).

grzech