Święci pragnęli sprawiedliwości

wg.Mk 5, 1-12


1 Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. 2 Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
3 "Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
4 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
5 Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
6 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
7 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
8 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
9 Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
10 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
11 Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.
12 Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami".


Błogosławieństwa można omawiać po kolei, albo wg. stopnia ważności. Dla św. Mateusza najważniejsza jest sprawiedliwość.


Jezus ogłasza orędzie o błogosławieństwach na górze. Szczegół ten naprowadza nas na trop ze Starego Testamentu. Tak jak Mojżesz na górze Synaj dał Izraelitom dekalog oraz obietnicę Ziemi obiecanej, tak Jezus daje Osiem błogosławieństw i obietnicę Nieba. Jezus daje Nowe Prawo - prawo sprawiedliwości. Osiem Błogosławieństw należy więc odczytywać w świetle wędrówki Izraelitów przez pustynię do Ziemi Obiecanej!


Chrystus przyszedł wypełnić sprawiedliwość - tak oświadczył Janowi Chrzcicielowi: "Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. " (Mt 3,15)

Jan Chrzciciel również szedł drogą sprawiedliwości, która polegała na życiu zgodnym z wolą Bożą: "Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć" (Mt 21,31-32).

Sprawiedliwość uczniów Jezusa powinna być większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów: "Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego"(Mt 5,20).

"Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane" (Mt 6,33).

Sprawiedliwość to życie po - bożne, zgodne z wolą Bożą.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni (Mt 5,6).

Izraelici w czasie wędrówki przez pustynię do Ziemi Obiecanej pragnęli chleba i wody (Wj 16-17).

Ale ....

"Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych" (Mt 4,4).

Prorok Amos przepowiedział: "Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana Boga - gdy ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich. Wtedy błąkać się będą od morza do morza, z północy na wschód będą krążyli, by znaleźć słowo Pańskie, lecz go nie znajdą" (Am 8,11-12).

Słowo Boże to przecież wola Boża.

Ci, którzy będą pełnić wolę Bożą, czyli będą żyć słowem Bożym, otrzymają życie wieczne: "Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu" (J 4,14).


"Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5,10)."

Nie wystarczy łaknąć i pragnąć. Trzeba być przygotowanym na prześladowania.


Wszyscy Święci: męczennicy i wyznawcy, dziewice i wierni, pragnęli sprawiedliwości, czyli życia zgodnego z wolą Bożą; pragnęli sprawiedliwości - Słowa Bożego. Oni to zostali nasyceni świętością.


Opracowano na podstawie: Ks. Jan Drozd SDS, Błogosławieństwa ewangelijne, Katowice 1990.