Osamotniony Król.

wg.J 18, 33-37


33Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: "Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?" 34Jezus odpowiedział: "Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?" 35Piłat odparł: "Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?" 36Odpowiedział Jezus: "Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd". 37Piłat zatem powiedział do Niego: "A więc jesteś królem?" Odpowiedział Jezus: "Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu".


Jezus przyszedł dać świadectwo prawdzie, tzn. że instnieje Królestwo, o którego istnieniu ludzie nie wiedzieli. Przyszedł im powiedzieć, że ludzie są stworzeni przez Boga i przeznaczeni przez Niego do życia w tym Królestwie.

Z Królestwa Jezusa nie można przedostać sie do świata ludzi. Słudzy Jezusa nie mogli walczyć z Jego oprawcami, bo to Królestwo nie jest z tego świata. Jego słudzy - aniołowie nie mieli możliwości oddziaływania na ludzi. Aniołowie są ze świata duchowego i nie mogą działać w świecie materialnym.

Do świata ludzi przybył osobiście władca tego Królestwa, stając się jednym z ludzi. Dokonał tego przez wcielenie: Bóg stał sie człowiekiem.

Nie jest łatwo też dostać sie ze świata ludzi do Jego Królestwa! Trzeba zastosować sie do konkretnych wskazówek Władcy -Jezusa. Tak jak Król przybył do świata ludzi poprzez narodzenie, tak do Jego świata można się dostać przez nowe - narodzenie.


"W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwo Bożego. Nikodem powiedział do Niego: Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić."(J 3, 3-7)


Aniołowie nie mają mocy, aby przedostać się do świata ludzi; mógł to uczynić sam Szef osobiście. Podobnie ludzie nie posiadają mocy, aby dostać się do Jego Królestwa. Może dokonać tego tylko On - Król swoją mocą. To Jezus dokonuje tej cudownej przemiany w Człowieka Nowego - obywatela Jego Królestwa. Król przekazał swą władzę założonemu przez siebie Kościołowi - obywatelom Jego królestwa już na ziemi. Kościoł poprzez sakrament zanurzenia w wodzie - chrztu, zleconą przez Króla władzą, sprawia nowe narodzenie, które nadaje obywatelstwo Królestwa Jezusa.


Ludzie myślą, że dostaną sie do nieba, bo nikogo nie zabili, nikogo nie okradli, bo są dobrzy (są wierzący, ale niepraktykujący, uważają, że są dobrzy).

Nie wystarczy być dobrym, aby zostać obywatelem Królestwa Jezusa. Trzeba się narodzić na nowo.
Nie wystarczy sie narodzić na nowo, aby zostać obywatelem Królestwa Jezusa. Trzeba być dobrym.