Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.

wg.Mk 13,24-32


24W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. 25Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. 26Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. 27Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. 28A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo! Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. 29Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. 30Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. 31Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. 32Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.


Pan Jezus wypowiada się o końcu świata: o zgaszeniu słońca i księżyca, o spadających gwiazdach i o zbudzeniu drzemiących od milionów lat mocy niebieskich. Stary Testament w tych obrazach ukazywał gniew Boży (por. Jr 4, 23-26; Ez 32,7n, Jl 2,10n; Iż 13,10 i 34,4) - znak rozpoczynającego się sądu Bożego i końca świata. Słońce zgaśnie, bo "odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca" (Ap 22,5).

Zanik blasku słońca oznacza przenośnie starość: stary świat musi ustąpić, aby mógł nadejść nowy i nowy porządek [1].

Gwiazdy w Biblii są nazwane "wojskiem niebieskim "(Iz 40,28), którego cechuje porządek. Spadanie gwiazd oznacza nadchodzący chaos. Przy końcu świata wszystko, co we wszechświecie było najbardziej nieporuszone i trwałe, zostanie wyrwane ze swego miejsca [2].

Sam Pan Jezus przepowiedział jeszcze innego rodzaju nieporządek: "Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?" (Łk 18,8) Gaśnięcie słońca może też znaczyć zanik wiary. Słońce jest w biblii symbolem boskości. Czy przy końcu świata w świadomości ludzi nie będzie Boga, pomimo głoszenia ewangelii na całym świecie? A może nastanie okres, gdy ewangelia nie będzie znana - gdy nastanie "wielki ucisk"?

Pan Jezus zapowiada "wielki ucisk". Nie wiadomo, na czym on bedzie polegał. Być może, że spowoduje on ów chaos w sercach ludzkich - zanik wiary w Boga.


"Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie". Wszystko się stało na krzyżu. Jezus odkupił świat: przeszłość i przyszłość. Pełnia, centrum, szczyt czasów miał miejsce w godzinie krzyża. Wszystko się stało w pokoleniu Jezusa. W naszym pokoleniu, na początku trzeciego tysiąclecia, już więcej się nie stanie! Owo wszystko kieruje nas w stronę jedynej możliwości, jaka nam pozostała - anamneza - eucharystyczne uobecnienie tej pełni. My czerpiemy z tej pełni, która się uobecnia w czasie Eucharystii.

Wobec tej tajemnicy czymże jest tzw. koniec świata? Na mszy św. już go kosztujemy! Jezus już przychodzi.


[1]Apokaliptyka Biblija.Apokalipsa św. Jana. Materiały do wykładu fakultatywnego,Ryszard Kempiak SDB Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2002/2003, s.80

[2]tamże, s.80